Nota prawna

NOTA PRAWNA

Nota prawna określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego (https://www.vitama.pl) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów serwisu oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich poniższych warunków.

Serwis został przygotowany przez spółkę Vitama S.A.z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000420231, NIP 525231515

Korzystanie z serwisu podlega prawu polskiemu.

Produkty lecznicze prezentowane w niniejszym serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie przysługują Vitama S.A. Drukowanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie treści opublikowanych w serwisie może odbywać się wyłącznie w celach niezarobkowych i dla użytku osobistego.

Znaki towarowe, wzory przemysłowe, firmy i nazwy handlowe wymienione w serwisie są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ich wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody Vitama S.A.

Vitama S.A. mimo zachowania zasad najwyższej staranności, nie może całkowicie wykluczyć istnienia wirusów komputerowych na stronie. Użytkownik serwisu dla własnego bezpieczeństwa zobligowany jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem.

Informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków, czy produktów leczniczych wymienionych w niniejszym serwisie, zwłaszcza dostępnych na receptę, odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem – do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii – i po zapoznaniu się z ulotką dołączoną do preparatu lub produktu leczniczego.

Informacje zawarte w serwisie w części “Dla lekarzy i farmaceutów” przeznaczone są dla osób wykonujących zawód lekarza, farmaceuty lub technika farmaceutycznego.

Vitama S.A. zastrzega, iż żadnej informacji zamieszczonej w serwisie nie należy rozumieć jako sugestii, że:

  1. możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego,

  2. nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia,

  3. nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby,

  4. produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym,

  5. skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia;

jak również żadnej informacji zamieszczonej w serwisie nie należy traktować jako zapewnienia, że przyjmowanie leku gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym.

Vitama S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści serwisu oraz modyfikacji zamieszczanych informacji w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadamiania

Przesłane przez użytkowników serwisu opinie, komentarze, sugestie dotyczące kwestii zawartych w serwisie nie będą taktowane jako informacje poufne. Vitama S.A. nabywa nieodpłatne prawo do wykorzystywania takich informacji bez żadnych ograniczeń, w szczególności w zakresie produkcji, dystrybucji i marketingu własnych produktów.

Dane osobowe użytkowników serwisu, przekazywane podczas korzystania z serwisu, są przetwarzane za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Vitama S.A. nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Vitama S.A. oraz do dokonania ich zmian i poprawiania, a także do żądania ich usunięcia w wypadkach wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Vitama S.A. zabrania włączać serwis do innych stron, które nie należą do Spółki.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu oraz innego rodzaju reklamacje należy zgłaszać pisemnie, na adres Vitama S.A. wskazany w niniejszej nocie prawnej, lub elektronicznie, na adres biuro@vitama.pl.

Działamy w obszarze ochrony zdrowia i pragniemy dostarczać produkty najlepszej jakości, które stanowią odpowiedź na współczesne i najbardziej powszechne problemy zdrowotne dotykające społeczeństwo. Naszym priorytetem jest najwyższa troska o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Aby realizować te dwa priorytety jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i potrzeby pojawiające się w zmieniającym się otoczeniu i staramy się na nie odpowiedzieć odpowiadać. Chcemy być wiarygodnym partnerem zarówno dla osób, borykających się z problemami zdrowotnymi, a także wspierać tych, którzy dbają o zdrowie. Dlatego nasz serwis powstał z myślą o tym, by dostarczać wielu kompetentnych i wyczerpujących informacji na temat naszych produktów i informacji o firmie.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.